WOW Pillanatok – Kékszalag 2021 Fotójáték szabályzata

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Women On Water Hungary nevében a BrightLight Communications Bt. által (továbbiakban: Szervező) kezelt https://www.facebook.com/womenonwaterhungary Facebook oldalon futó WOW Pillanatok – Kékszalag 2021 fotójáték üzenőfali játékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, a következő feltételekkel.

 

 1. A játék résztvevői

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a Játékos 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás keretében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek is el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot az info@womanonwater.hu címre küldött levél formájában. 

Jelen Játékszabályzatban, a továbbiakban a Játékos megnevezés alatt – amennyiben az a 18. életévét nem töltötte be – a szülő, vagy törvényes képviselő is értendő.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy minden posztolt vagy beküldött fotót a Szervező közzé tegyen és felhasználjon a Women on Water Hungary kommunikációs anyagaiban, Facebook oldalán (https://www.facebook.com/womenonwaterhungary), Facebook csoportjában (https://www.facebook.com/groups/womenonwaterhungary), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/womenonwater_hungary/) és honlapján (https://womenonwater.hu/).

A nyereményjátékban való részvétel, nyerés esetén magában foglalja továbbá a nyertes keresztnevének és vezetéknevének a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/womenonwaterhungary), Facebook csoportjában (https://www.facebook.com/groups/womenonwaterhungary), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/womenonwater_hungary/) és honlapján (https://womenonwater.hu/) történő nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulását, amely azonban a nyereményjátékban való részvételt vagy a nyereménnyel kapcsolatos jogokat érintő bármely következmény nélkül bármikor visszavonható.

Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező és a nyereményjáték lebonyolítása során a Szervezővel kapcsolatban álló ügynökségek, szponzorok, támogatók és partnerek képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, jogutódjai. 

 1. A játék időtartama, menete
 • A játék időtartama:07.21. 8.00 – 2021.07.25. 23:59
 • Sorsolás: A játék 5 napos időtartamban fut, sorsolás 2021.07.27. 10.00 órakor.
 • Nyertesek száma: 3 fő
 • Nyeremény: Ajándékcsomag Algida és Quantum Sails ajándékokkal
 • WOW különdíj: 1 db Code0 márkájú WOW technikai póló

 

A játék menete:

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/womenonwaterhungary) a fent meghatározott időtartamban, legalább egy, a 2021-es Kékszalag vitorlásversennyel összefüggésben készült fotót szükséges a nyereményjátékot meghirdető poszt alatt kommentben feltölteni, vagy Facebook üzenetben elküldeni. A Szervező más részvételi módot nem fogad el.

A Szervező fotóval kapcsolatos feltételei:

 • A fotó a 2021.07.21-24. során zajló Kékszalag vitorlásversennyel összefüggésben készült (magán a versenyen vitorlázás közben, vagy ahhoz kapcsolódóan az előkészületek, vagy utólagos események során, pl.: nevezés, hajó felkészítése, díjkiosztó, …stb).
 • A fotón látható a Játékos önállóan vagy csapatban egy WOW zászlóval, vagy WOW pólóban.
 • A fotó mellé a Játékos megírja kommentben, vagy üzenetben, melyik hajóval, csapattal összefüggésben készült a felvétel.

A Játék során 3 fő nyertes kerül kisorsolásra sorsoló program segítségével. A 3 fő nyertes a játék 5 napos időtartama alatt a játékfelhívás poszthoz képet feltöltő, vagy Facebook üzenetben képet beküldő Játékosok közül kerül kisorsolásra.

További egy WOW Különdíj kerül kiosztásra a Szervezők által legjobbnak ítélt fotót készítő Játékos számára.

Egy Játékos többször is tölthet fel a poszthoz, vagy küldhet üzenetben fotót, azonban egy játékos csak egy személyként vesz részt a sorsolásban. A WOW Különdíjért viszont minden feltöltött, beküldött fotó versenyez.

A fotófeltöltések összesítésére a játék lezárultát követően kerül sor.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a fentebb részletezett nyeremény/ek kerül/nek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket a Szervező a Facebook üzenőfalon elhelyezett posztban és/vagy Facebook üzenetben értesíti a sorsolásra megjelölt időpontot követő 2 napon belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 

 • az értesítő posztra/Facebook üzenetre 48 órán belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes a kiküldött e-mailben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

 1. Nyeremény átvétele

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A nyeremények átvétele személyesen, a Szervező által a nyertesekkel leegyeztetett időpontban és megadott helyszínen történik. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

 8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

 Szervező adatkezelési szabályzata: https://womenonwater.hu/wp-content/uploads/2021/06/Adatkezelesi_tajekoztato_WomenOnWaterHungary_2021.pdf

 

8.2 Hozzájárulás

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, postacím, adószám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.